ประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี

1.ข้อมูลทั่วไป   การแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษชาวน่านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองไปยังที่ต่างๆ เรือจึงเป็นพาหนะที่ชาวน่านและเจ้าผู้ครองนครใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กัน และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองต่างๆ เริ่มปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์เมืองน่าน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๒ พระยาการเมือง เจ้าเมืองวรนคร (เมืองปัว) ได้ใช้เรืออพยพขนย้ายผู้คนล่องมาตามลำน้ำน่าน เพื่อสร้างเมืองใหม่ที่เมืองภูเพียงแช่แห้ง ( บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง ในปัจจุบัน) ปัจจุบันมีการแข่งเรือประเพณีที่ อ.ท่าวังผา อ.เมือง และ อ.เวียงสา

2.ที่ตั้ง    อ.เมือง

3.ติดต่อสอบถาม    -    

4.รูปภาพประกอบ

www.nanstay.com ข้อมูลเที่ยวน่าน

5.แผนที่

www.nanstay.com ข้อมูลเที่ยวน่าน